PRAWO CYWILNE

• sprawy o zapłatę,
• odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody majątkowej, błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych,
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
• zasiedzenie nieruchomości, służebności,
• ustanowienie drogi koniecznej, służebności przesyłu,
• ochrona posiadania (powództwo posesoryjne) i prawa własności ( powództwo negatoryjne i windykacyjne),
• zniesienie współwłasności,
• eksmisja,
• odwołanie darowizny,
• ochrona dóbr osobistych,
• roszczenia wynikające z zobowiązań umownych,
• roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi,
• wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
• postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
• przygotowanie projektów umów oraz opiniowanie umów
,
inne.

PRAWO SPADKOWE

• stwierdzenie nabycia spadku z testamentu lub z ustawy,
• dział spadku,
• dochodzenie zachowku,
• przyjęcie i odrzucenie spadku,
• nieważność testamentu,
• inne.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

• rozwód,
• separacja,
• podział majątku wspólnego,
• ustanowienie rozdzielności majątkowej,
• alimenty (ustalenie, uchylenie, podwyższenie, obniżenie),
• powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
• ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
• ustalenie kontaktów z dzieckiem,
• przysposobienie,
• ubezwłasnowolnienie,
• opieka i kuratela,
• rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
• zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
• czyny karalne nieletnich,
• inne.

PRAWO KARNE,PRAWO WYKROCZEŃ

• obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (postępowanie przygotowawcze, postępowanie sądowe, postępowanie kasacyjne, postępowanie wykonawcze),
• reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym,
• reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach,
• reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub obrona oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego,
• obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia,
• inne.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

• wyrok łączny,
• odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
• przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
• warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
• warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
• odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
• zatarcie skazania,
• ułaskawienie,
• odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
• inne.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

• dochodzenie wynagrodzenia za pracę i innych należności (np. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych),
• ustalenie istnienia stosunku pracy,
• uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
• przywrócenie do pracy,
• dochodzenie odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
• wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
• wypadek przy pracy, choroba zawodowa,
• mobbing i dyskryminacja,
• zakaz konkurencji,
• odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy,
• sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny,
• reprezentowanie we wszelkich postępowaniach związanych z odwołaniami od błędnych decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach indywidualnych,
• inne.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

• reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej,
• zastępstwo przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
• sporządzanie opinii, odwołań, zażaleń, skarg, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym,
• pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.
• inne.

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

• stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorców,
• opiniowanie i sporządzanie umów gospodarczych, statutów, regulaminów itp.,
• rejestracja spółek prawa handlowego,
• dochodzenie należności w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego,
• inne.